Bảng giá dịch vụ biểnBẢNG GIÁ DỊCH VỤ BiỂN (Đơn vị tính: VND)

DỊCH VỤ

Ngày thường (Thứ 2 - Thứ 6)

Cuối Tuần (Thứ 7, CN)

Ngày Lễ

Người lớn Trẻ em Người lớn Trẻ em Người lớn Trẻ em
Vé tắm nước ngọt 20,000 15,000 20,000 15,000 30,000 20,000
Công viên nước 35,000 25,000 35,000 25,000 35,000 25,000
Ghế bố  50,000 60,000 70,000
Nhà lá (14-16 ghế) 600,000 800,000 900,000