Bảng giá thuê sân

Thời Gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

6:00 - 16:00

VND 160.000

VND 160.000

VND 160.000

VND 160.000

VND 160.000

VND 160.000

VND 160.000

16:00 - 23:00

VND 240.000

VND 240.000

VND 240.000

VND 240.000

VND 240.000

VND 260.000

sân số 1: VND 260.000
sân số 2: VND 260.000
sân số 3: VND 300.000