Các đường Golf sân Paradise

KHU A

Lỗ số 1, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 9

Red tee : 345 yards

White tee : 355 yards

Blue tee : 380 yards

 

Lỗ số 2, Par 3, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 9

Red tee : 135 yards

White tee : 145 yards

Blue tee : 160 yards

 

Lỗ số 3, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 6

Red tee : 330 yards

White tee : 345 yards

Blue tee : 365 yards

 

Lỗ số 4, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 8

Red tee : 285 yards

White tee : 305 yards

Blue tee : 325 yards

 

Lỗ số 5, Par 5, tiêu chuẩn 5 gậy, handicap 3

Red tee : 430 yards

White tee : 530 yards

Blue tee : 550 yards

 

Lỗ số 6, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 4

Red tee : 325 yards

White tee : 350 yards

Blue tee : 365 yards

 

Lỗ số 7, Par 5, tiêu chuẩn 5 gậy, handicap 7

Red tee : 440 yards

White tee : 530 yards

Blue tee : 545 yards

 

Lỗ số 8, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 2

Red tee : 335 yards

White tee : 360 yards

Blue tee : 385 yards

 

Lỗ số 9, Par 3, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 5

Red tee : 155 yards

White tee : 170 yards

Blue tee : 195 yards

 

 

 

KHU B

Lỗ số 10, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 5

Red tee : 385 yards

White tee : 400 yards

Blue tee : 410 yards

 

Lỗ số 11, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 1

Red tee : 360 yards

White tee : 400 yards

Blue tee : 440 yards

 

Lỗ số 12, Par 3, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 9

Red tee : 130 yards

White tee : 140 yards

Blue tee : 150yards

 

Lỗ số 13, Par 4, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 7

Red tee : 355 yards

White tee : 360 yards

Blue tee : 375 yards

 

Lỗ số 14, Par 5, tiêu chuẩn 5 gậy, handicap 3

Red tee : 490 yards

White tee : 570 yards

Blue tee : 580 yards

 

Lỗ số 15, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 4

Red tee : 330 yards

White tee : 345 yards

Blue tee : 360 yards

 

Lỗ số 16, Par 3, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 8

Red tee : 120 yards

White tee : 135 yards

Blue tee : 145 yards

 

Lỗ số 17, Par 5, tiêu chuẩn 5 gậy, handicap 2

Red tee : 450 yards

White tee : 510 yards

Blue tee : 535 yards

 

Lỗ số 18, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 6

Red tee : 310 yards

White tee : 315 yards

Blue tee : 330 yards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU C

Lỗ số 19, Par 5, tiêu chuẩn 5 gậy, handicap 3

Red tee : 447 yards

White tee : 517 yards

Blue tee : 547 yards

 

Lỗ số 20, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 4

Red tee : 337 yards

White tee : 375 yards

Blue tee : 377 yards

 

Lỗ số 21, Par 3, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 8

Red tee : 170 yards

White tee : 185 yards

Blue tee : 200 yards

 

Lỗ số 22, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 9

Red tee : 307 yards

White tee : 327 yards

Blue tee : 347 yards

 

Lỗ số 23, Par 5, tiêu chuẩn 5 gậy, handicap 1

Red tee : 441 yards

White tee : 511 yards

Blue tee : 540 yards

 

Lỗ số 24, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 2

Red tee : 325 yards

White tee : 350 yards

Blue tee : 365 yards

 

Lỗ số 25, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 7

Red tee : 330 yards

White tee : 350 yards

Blue tee : 377 yards

 

Lỗ số 26, Par 3, tiêu chuẩn 3 gậy, handicap 5

Red tee : 170 yards

White tee : 180 yards

Blue tee : 193 yards

 

Lỗ số 27, Par 4, tiêu chuẩn 4 gậy, handicap 6

Red tee : 330 yards

White tee : 350 yards

Blue tee : 370 yards