Ngày tháng: 02/11/2018
Thời gian: 7:00 AM
Địa điểm: Sân Golf Paradise
Ngày tháng: 30/01/2018
Thời gian: 6:00 tối
Địa điểm: Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 19/10/2017
Thời gian: 6:00am - 6:00pm
Địa điểm: Paradise Golf Club
Ngày tháng: 13/01/2017
Thời gian: 6:00 pm
Địa điểm: Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 03/11/2016
Thời gian: 6:00 - 18:00
Địa điểm: Paradise Golf Course