Ngày tháng: 21/06/2020
Thời gian:
Địa điểm: Golf Paradise
Ngày tháng: 23/04/2020
Thời gian:
Địa điểm: Sân Golf
Ngày tháng: 02/11/2018
Thời gian: 7:00 AM
Địa điểm: Sân Golf Paradise
Ngày tháng: 30/01/2018
Thời gian: 6:00 tối
Địa điểm: Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 19/10/2017
Thời gian: 6:00am - 6:00pm
Địa điểm: Paradise Golf Club