Ngày tháng: 13/01/2017
Thời gian: 6:00 pm
Địa điểm: Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 03/11/2016
Thời gian: 6:00 - 18:00
Địa điểm: Paradise Golf Course
Ngày tháng: 06/11/2015
Thời gian: 6:00 - 18:00
Địa điểm: Paradise Golf Course
Ngày tháng: 19/09/2015
Thời gian: 6:30 - 14:00
Địa điểm: Sân Golf Paradise
Ngày tháng: 31/12/2014
Thời gian: 9:00 tối - 12:30 khuya
Địa điểm: Cổng Trường Thành - KDL Paradise