Giải Golf Từ Thiện Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2017

Địa điểm: 
Paradise Golf Club
Ngày tháng: 
19/10/2017
Thời gian: 
6:00am - 6:00pm