Ngày tháng: 23/03/2013
Thời gian: 6:00 am - 9:00 pm
Địa điểm: Paradise Golf Club
Ngày tháng: 16/06/2012
Thời gian: 6:00 am - 9:00 pm
Địa điểm: Hòn Ngọc Đông Hải PARADISE