Chương Trình Giờ Vàng 5-8/2017

Ngày tháng: 
02/05/2017
Thời gian: 
2/5 - 31/8/2017
Địa điểm: 
Paradise Golf Club