pic

Lỗ số 1: Tiêu chuẩn 4 gậy

OB bên phải, phía trước và bên phải green có bunker. Đây là lỗ khó nhất đường A. hướng đánh tốt nhất là thẳng bunker bên phải green.

– Red tee: 345 yards
– White tee: 355 yards
– Blub tee: 380 yards

  • pic
  • pic
  • pic