pic

Lỗ số 13: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ golf này có fairway khá bằng phẳng nhưng xung quanh green là các bunker. Ưu tiên đánh thiếu hơn đánh thừa vì hố cát phía sau green khó đánh lên hơn.

– Red tee: 355 yards
– White tee: 360 yards
– Blub tee: 375 yards

  • pic
  • pic
  • pic