pic

Lỗ số 10: Tiêu chuẩn 4 gậy

Bên trái OB và nhiều bunker, bên phải là hồ nước, do đó vẫn ưu tiên cú phát bóng về phía trái fairway.

– Red tee: 385 yards
– White tee: 400 yards
– Blub tee: 410 yards

  • pic
  • pic
  • pic
  • pic