pic

Lỗ số 12: Tiêu chuẩn 3 gậy

Là một đường golf ngắn với OB phía sau, đòi hỏi lực phát bóng vừa đủ, bên phải green là bunker, ở lỗ này ưu tiên đánh thiếu hơn là đánh thừa.

– Red tee: 130 yards
– White tee: 140 yards
– Blub tee: 150 yards

  • pic
  • pic
  • pic