pic

Lỗ số 18: Tiêu chuẩn 4 gậy

Bên trái teebox là OB, bên phải là hồ nước lớn, từ teebox qua hồ nước khoảng 180 yard. Cả hai bên trái, phải và sau green đều có bunker.

– Red tee: 310 yards
– White tee: 315 yards
– Blub tee: 330 yards

  • pic
  • pic