pic

Lỗ số 19: Tiêu chuẩn 5 gậy

Bên trái có OB. Fairway cong nhẹ về bên phải. hướng đánh tốt nhất là thẳng theo hàng cây bên phải. phía trước và sau green đều có bunker.

– Red tee: 447 yards
– White tee: 517 yards
– Blub tee: 547 yards

  • pic
  • pic