pic

Lỗ số 23: Tiêu chuẩn 5 gậy

Đây là lỗ khó nhất đường C. Bên trái và phải đều có OB. Bên trái fairway là hồ nước. Cú phát bóng theo hướng 2 cây nằm giữa fairway là tốt nhất. trái và phải green đều có bunker.

– Red tee: 441 yards
– White tee: 511 yards
– Blub tee: 540 yards

  • pic
  • pic
  • pic