pic

Lỗ số 7: Tiêu chuẩn 5 gậy

OB bên trái, green cong về bên phải. hướng đánh tốt nhất cho cú phát bóng là đánh về phía hàng cây dương bên trái. Sau đó sẽ tìm được hướng tốt nhất để tiếp cận green. Hai bên trái ,phải và phía sau green đều có bunker.

– Red tee: 440 yards
– White tee: 530 yards
– Blub tee: 545 yards

  • pic