Paradise Family Party - Chào năm mới 2018

Địa điểm: 
Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 
30/01/2018
Thời gian: 
6:00 tối