Giải Golf Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2015

Địa điểm:

Paradise Golf Course

Ngày tháng:

06/11/2015

Thời gian:

6:00 – 18:00