Giải Golf Từ Thiện Mercedes – Paradise

Địa điểm: Paradise Golf Club
Ngày tháng: 23/03/2013
Thời gian: 6:00 am – 9:00 pm