Hole In One 04/07/2023

HOLE IN ONE NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2023

Golfer: Nguyễn Gia Hồng. Gậy sắt #06. Lỗ: B12. Thời gian: 11:40 AM