Hole In One 06/07/2023

HOLE IN ONE NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2023

Golfer: JANG SEA YEOL. Gậy sắt #6. Lỗ B16. Thời Gian: 15h30.