Hole In One 14/01/2023

HOLE IN ONE NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2023

Golfer: Nguyễn Bá Phúc. Gậy sắt #09. Sân B12. Thời gian: 6h50 AM