Hole In One 20/01/2023

HOLE IN ONE NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2023

Golfer: Lê Chiến Thắng. Gậy Pitching. Sân B12. Thời gian: 13h00