Hole In One 21/03/2023

HOLE IN ONE NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2023

Golfer: Hồ Khắc Hùng. Gậy Gỗ #5. Lỗ: C21. Thời Gian: 16h14.

Hokhachung
Hồ Khắc Hùng