Hole In One 24/9/2023

HOLE IN ONE 24/9/2023

Chúc mừng anh Phạm Văn Nam.

Lỗ: #B16

Gậy sắt #9.

Thời gian: 15:40 ngày 24 tháng 9 năm 2023.

Img 8951 Img 8952 Img 8953