Hole In One 25/02/2023

HOLE IN ONE NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2023

Golfer: Phạm Xuân Sơn. Gậy Driver. Lỗ: C26. Thời Gian: 10h00.