Hole In One 9/12/2023

HOLE IN ONE NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2023

Chúc mừng anh Lê Kim Khải. Gậy 52º, Lỗ B16, khoảng cách 135 yard.

Khai Khai2