Ngày Hội Gia Đình PV Drilling

Địa điểm: Hòn Ngọc Đông Hải PARADISE
Ngày tháng: 16/06/2012
Thời gian: 6:00 am – 9:00 pm